Rachunek bieżący

Rachunek bieżący jest typem rachunku bankowego. Jest on przeznaczony do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez osoby fizyczne lub jednostki gospodarcze. Tego typu rachunki prowadzone są przez banki na podstawie umów o prowadzenie rachunku bankowego. Każdy rachunek bieżący posiada swój unikalny numer. Rozliczenia mogą być dokonywane za pośrednictwem polecenia przelewu, kartą płatniczą lub przy użyciu czeków. Możliwe jest dokonywanie wpłat na rachunek własny lub rachunek kontrahenta oraz wypłacanie środków finansowych z własnego rachunku.

Obowiązek posiadania rachunku bieżącego mają podmioty gospodarcze. Z tego obowiązku zwolnione są jednak osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się z niej za pomocą karty podatkowej lub na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Do rachunku bieżącego mogą być również tzw. rachunki pomocnicze.

Do opisu aktualnego stanu rachunku bieżącego służą następujące parametry:

  • saldo księgowe – suma wszystkich operacji uznaniowych pomniejszona o sumę wszystkich operacji obciążeniowych; od salda bank nalicza odsetki zgodnie z aktualną w danym momencie stopą oprocentowania
  • limit kredytowy – jest to suma, o którą zgodnie z umową podpisaną z bankiem może zostać przekroczone saldo księgowe; zależy między innymi od zdolności kredytowej
  • odsetki zawieszone – suma odsetek, jaka została naliczona przez dany bank od ostatniej kapitalizacji; nie wchodzi w skład salda księgowego; zostanie do niego dopisana przy kolejnej kapitalizacji
  • saldo dostępne – ogólna kwota pozostająca do dyspozycji klienta; saldo księgowe wraz z limitem kredytowym pomniejszona o ewentualne środki zablokowane
  • blokady oraz nierozliczone operacje – kwota zablokowana na rachunku bankowym, czyli środki, których nie można wypłacić; operacje, na które bank udzielił autoryzacji, ale jeszcze nie zostały zaksięgowane

Dodaj swoją opinię