ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zwany również w skrócie ROR jest rachunkiem bieżącym przeznaczonym dla osób fizycznych. Właściciele rachunku mogą go wykorzystywać do przeprowadzania różnego typu rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności oraz zaciągania niejako kredytów w granicach przyznanych przez bank limitów. Zasady funkcjonowania rachunku reguluje umowa rachunku bankowego sporządzona według zapisów prawa bankowego oraz kodeksu cywilnego.

W takowej umowie zawarte są wszystkie zasady, na których opierać się będzie dalsza współpraca między bankiem, a klientem. Umowa zawiera też wszystkie dane dotyczące ewentualnych opłat i prowizji oraz metody i czas ich naliczania. W większości przypadków umowa takowa zawierana jest na czas nieokreślony. Zarówno klient jak i bank mają możliwość rozwiązania tego typu umowy. Klient może to zrobić w każdym momencie bez podania przyczyny pod warunkiem, że wywiąże się ze wszystkich swoich obowiązków wobec banku. Bank rozwiązując umowę z klientem jest zmuszony podać ważny powód. Podobnie bank musi solidnie uzasadnić swoją decyzję o odmowie wykonania jakiegoś zlecenia płatniczego.

Na rynku finansowym możemy spotkać się z wieloma propozycjami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego konta? Ważne są zarówno koszty, jakie związane są z danym kontem jak i możliwości, jakie rachunek daje jego posiadaczowi. Oferta ROR mogą zawierać następujące elementy:

  • bezpłatny i całodobowy dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego (SMS)
  • bezpłatne wydanie karty debetowej
  • darmowe wypłaty gotówki przy użyciu kart elektronicznych w sieci danego banku oraz innych sieciach
  • ubezpieczenie posiadacza rachunku od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • bezpłatne przelewy na rachunki w danym banku jak i innych bankach
  • bezpłatne realizacje zleceń stałych
  • uzyskanie promesy przy udzielaniu kredytu przez bank otwierający rachunek
  • inne przywileje i korzyści stanowiące element oferty danego banku
  • szybki dostęp do pozostałych produktów banku (np. lokaty, kredyty)

Dodaj swoją opinię