Umowa o konto bankowe

Umowa konta bankowego czy też mówiąc innymi słowy umowa rachunku bankowego jest umową zawieraną pomiędzy dwoma podmiotami. Jednym jest bank, a drugim klient zainteresowany założeniem rachunku w danym banku. Umowa tego typu może być zawierana na czas nieokreślony lub też określony. Umowa o konto bankowe jest zawierana na podstawie zapisów kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz regulaminu banku. Na mocy takowej umowy bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych właściciela rachunku, a także przeprowadzania różnego typu rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadacza rachunku.

Umowa może być zerwana przez bank w wypadku wystąpienia ważnych powodów oraz silnych dowodów na winę klienta banku. Z drugiej jednak strony również klient może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego. Jeżeli uregulował on wszystkie swoje zobowiązania wobec banku może to zrobić bez podania powodu w każdym momencie (chyba, że umowa stawia określone warunki wypowiedzenia).

Podstawowe cechy umowy rachunku bankowego to:

 • umowa jest dwustronnie zobowiązująca
 • przewaga obowiązków banku
 • umowa kauzalną
 • umowa jednostronnie podmiotowo kwalifikowana
 • umowa konsensualna
 • może być zawierana na czas nieoznaczony lub oznaczony

Poniżej znajdują się najważniejsze elementy, które powinna określać umowa i które powinny się w niej znaleźć:

 • określenie stron umowy
 • rodzaj otwieranego rachunku bankowego
 • walutę otwieranego rachunku
 • okres trwania umowy
 • wysokość oprocentowania rachunku oraz w przypadku oprocentowania zmiennego warunki jego zmiany
 • termin wypłaty odsetek
 • termin kapitalizacji odsetek (jeżeli następuje kapitalizacja)
 • sposób dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi
 • wysokość opłaty oraz prowizji oraz tryb ich ewentualnych zmian
 • warunki i tryb dokonania zmian umowy
 • zakres odpowiedzialności banku za terminowość i prawidłowość przeprowadzonych rozliczeń
 • termin i sposób ewentualnego wypowiedzenia umowy

Dodaj swoją opinię