Rachunek bankowy

Ogólnie rzecz biorąc rachunek bankowy to zapis stanu należności pomiędzy dwoma podmiotami. Jednym z tych podmiotów jest bank natomiast drugim klient. Poza nazwą rachunek używane jest również często określenie konto bankowe. Aby móc założyć rachunek bankowy należy zawrzeć z bankiem odpowiednią umowę.

Taka umowa ma charakter cywilnoprawny. Zasady dotyczące zawierania tego typu umów reguluje kodeks cywilny oraz prawo bankowe, a także regulamin danego banku. Na mocy takowej umowy bank zobowiązuje się do przechowywania środków finansowych klienta oraz do wykonywanie na jego zlecenie określonych rozliczeń. Każda umowa o rachunek bankowy zawierać musi wszystkie prawa i obowiązki obydwu stron, a także wszystkie koszty, jakie związane są z prowadzeniem i użytkowaniem konta przez klienta oraz zasadę ich zmian. Możemy mieć do czynienia z wieloma różnego typu rachunkami bankowymi. Poniżej znajdują się najczęściej spotykane rachunki bankowe wraz z krótkim opisem.

Rodzaje rachunków bankowych:

  • rachunek bieżący – służy do przeprowadzania różnego typu rozliczeń; jest to rachunek obowiązkowy dla podmiotów gospodarczych
  • rachunek pomocniczy – służy do przeprowadzania operacji w ściśle określonym celu lub rozliczeń w innym banku niż bank prowadzący rachunek bieżący
  • rachunek oszczędnościowy – przeznaczony raczej dla osób fizycznych; służy do gromadzenia środków finansowych i dysponowania nimi
  • rachunek lokaty terminowej – służy do deponowania środków finansowych na określony w umowie czas; charakteryzuje go wyższe oprocentowanie w stosunku do rachunku bieżącego
  • rachunek walutowy – dzięki niemu można w polskich bankach prowadzić rachunek w walucie obcej
  • rachunek wspólny – przeznaczony dla dwóch lub więcej osób
  • rachunek maklerski – prowadzony jest przez biuro maklerskie w celu handlu papierami wartościowymi (w sensie prawnym rachunek maklerski nie spełnia kryteriów rachunku bankowego)
  • rachunek LORO – rachunek zagranicznego banku w banku krajowym (służy do rozliczeń międzybankowych)
  • rachunek NOSTRO – rachunek banku krajowego w zagranicznym banku (służy do rozliczeń międzybankowych)
  • rachunek kredytowy – służy do obsługi zaciągniętych kredytów (w sensie prawnym rachunek kredytowy nie spełnia kryteriów rachunku bankowego)

Dodaj swoją opinię